Informuojame, kad savivaldybės įmonės „Kompata“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Už asmens duomenų teisinės apsaugos tvarkymą SĮ „Kompata“ atsakingas asmuo:

Justina Pozniakovienė
Tel. 8 686 521 76
El. paštas viesiejipirkimai@kompata.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĮ „KOMPATA” TAISYKLĖS

Pagrindinė asmens, atsakingo už asmens duomenų teisinės apsaugos tvarkymą įmonėje, pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant įmonėje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į šį asmenį visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Už asmens duomenų teisinės apsaugos tvarkymą SĮ „Kompata” atsakingas asmuo privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Platesnė informacija

Jeigu asmuo nesutinka su SĮ „Kompata“ ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI):

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
(Įėjimas iš kairės pusės)
Tel.: (8 5) 271 28 04(8 5) 279 14 45
Faks. (8 5) 261 94 94
El. paštas ada@ada.lt
E. pristatymo dėžutė: 188607912

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo