Kas yra pastovioji įmokos dalis? Kodėl turiu ją mokėti?

Pastovioji įmokos dalis – įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys. Įmokos dydis fiziniams asmenims nuo 2021.08.01 yra 2,69 Eur (su PVM) už 1 nekilnojamojo turto objekto vienetą.

Šie surinkti pinigai yra naudojami atliekų tvarkymo infrastruktūrai išlaikyti ir jos plėtrai: sąvartynams įrengti, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėms išlaikyti ir kt.

Pagal galiojančio LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, III skyriaus 24 pnkt., „pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454394/asr

Tai patvirtina ir Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 47 punktas.

Kas yra kintamoji įmokos dalis?

Kintamoji  įmokos dalis – įmoka, kurią moka nekilnojamojo turto objekto savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiamos komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga. Individualių namų gyventojams kintamosios dalies dydis priklauso nuo konteinerių talpos, jų kiekio bei konteinerių pakėlimų (ištuštinimo) skaičiaus. Konteinerių dydis ir ištuštinimų dažnumas priklauso nuo objekte gyvenančių asmenų skaičiaus.

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji įmokos dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, o juridiniams asmenims – nuo darbuotojų skaičiaus.

 

Kas gali sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį?

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį gali sudaryti nekilnojamojo turto savininkas (– ai) arba  nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo.

 

Ar sutartys yra terminuotos? Ar sutartis reikia atnaujinti?

Sutartys yra neterminuotos. Sutartis reikia atnaujinti, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas negyvena (pavyzdžiui, išsikraustė į kitą miestą/šalį, mirė ar kt.), taip pat jeigu nekilnojamojo turto objektas buvo parduotas, paveldėtas arba jeigu nekilnojamojo turto objekte nebėra faktiškai gyvenančių asmenų, tuomet paveldėtojui ar naujam turto savininkui reikėtų atnaujinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Gyventojams, kurie neatnaujina komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties, pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, taikomos standartinės sutarties sąlygos.

 

Kas atsitinka, jei nekilnojamojo turto objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo neatvyksta sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties?

SĮ „Kompata“ nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims raštu (registruotu paštu) pateikia pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Jei per 45 dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos niekas neatvyksta sudaryti sutarties, nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys laikomi sudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal sutarties standartines sąlygas.

 

Kas yra standartinės sutarties sąlygos?

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos yra, kai nekilnojamojo turto objekto savininkui skaičiuojamas dvinaris atliekų surinkimo bei tvarkymo mokestis: pastovios dalies įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą – 2,69 Eur (su PVM) ir kintamoji dalis, kuri yra skaičiuojama už bendruosius konteinerius, t.y. 1,96 Eur (su PVM) už vieną tame objekte registruotą gyventoją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 “Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”

 

Kur galima rasti komunalinių atliekų išvežimo grafikus?

Komunalinių atliekų išvežimo grafikai skelbiami interneto puslapyje www.kompata.lt skiltyje ,,Komunalinių atliekų išvežimo grafikas“ , taip pat grafikai skelbiami SĮ ,,Kompata (Ažušilės g. 20, Ignalina) skelbimų lentoje.

Įmonei suplanavus papildomą atliekų vežimą, informacija skelbiama SĮ “Kompata” tinklapyje www.kompata.lt, Ignalinos rajono savivaldybės tinklapyje www.ignalina.lt bei Ignalinos rajono laikraščiuose “Nauja vaga” ir “Mūsų Ignalina”.

 

 

Kaip ir kur galima susimokėti už paslaugas?

Už savivaldybės įmonės „Kompata” teikiamas paslaugas galima atsiskaityti:

  • įmonės kasoje (Ažušilės g. 20, Ignalina, I aukštas) – karantino metu negalima. Pasibaigus karantinui, bus galima atsiskaityti tik banko kortele (grynais pinigais atsiskaityti už paslaugus bus negalima);
  • Ignalinos kredito unijoje (Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina) – karantino metu negalima;
  • naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis;
  • “Perlo” terminaluose;
  • Lietuvos pašto skyriuose bei laiškininkams;
  • UAB Ignalinos butų ūkio kasoje (Turistų g.9, Ignalina) kiekvieną darbo dieną nuo 7 iki 15.30 val., o penktadienį nuo 7 iki 13.30 val. be pietų pertraukos.

SĮ „Kompata“ banko sąskaitos (mokėti reikia į vieną iš jų):

  • LT774010043700020249 (AB Luminor  Bank);
  • LT387300010092369756 (AB „Swedbank”).

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 52 207 arba el.paštas buhalterija@kompata.lt

Jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti arba fiziškai sunaikintas, ar privalu mokėti dvinarę įmoką?

Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ar fiziškai sunaikintas (pvz. sugriuvęs, sudegęs), nekilnojamojo turto savininko motyvuotu prašymu  gali būti perkeliamas į netinkamų naudoti ir (ar) nenaudojamo nekilnojamojo turto objektų kategoriją. Kartu su prašymu privaloma pateikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs) arba Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti (gyventi) ar fiziškai sunaikintas).